close

Ang Kasaysayan at Kahalagahan ng Ekonomiks

Ang salitang “ekonomika” na hango sa salitang Wikang Kastila “economica” ay mula sa mga salitang Griyego [oikos], na nangangahulugang “pamilya, sambahayan, estado” at [nomos], o “kaugalian, batas” at may literal na kahulugan na “pangangasiwa ng sambahayan” o “pangangasiwa ng estado”. Ang isang ekonomista ay isang tao na gumagamit ng konseptong pang-ekonomika at mga datos sa kanyang trahabo, o isang tao na nakatamo ng isang degree sa paksang ito mula sa isang pamantasan.

Kahalagahan ng ekonomiks

Ang pag-aaral ng ekonomiks ay nakatutulong sa bawat isa upang maunawaan at malaman ang tamang paraan kung paano magagamit ang mga natatakdaang pinagkukunang yaman. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, masusuri ng tao ang mga bagay na may kaugnayan sa kakapusan. Ang pagpili at paggawa ng tamang pasya sa pagtugon sa mga suliranin ng kakapusan ang pinakamahalagang bahagi ng pag-aaral ng ekonomiks.
Kailangan ang pag-aaral ng ekonomiks dahil naimumulat nito ang tao sa pagkakaugnay-ugnay ng mga usaping panlilpunan na makatutulong upang magkaroon ng mapanuring pag-iisip at pag-unawa sa mga bagay-bagay na nagaganap sa bansa.

Sangay ng ekonomiks

MAYROEKONOMIKS- PAG-AARAL SA EKONOMIKS NG BANSA AYON SA MALILIIT NA HANAPBHAY TULAD NG SARI-SARI STORE.

MAKROEKONMIKS- PAG-AARAL TUNKOL SA KABUUAN NG EKONOMIYA NG BANSA.

Tags : Ekonomics
Close Bitnami banner
Bitnami