close

Ang Matandang Lalaki At Ang Kanyang Limang Anak Na Lalaki

May isang matandang lalaking may limang anak na lalaki. Labis ang kanyang kalungkutan dahil wala nang ginagawa ang kanyang mga anak kundi ang magbangayan at mag-away.

Tuloy, ang pamamalakad ng mga anak sa ari-arian ng kanilang ama ay walang kaayusan.
Isang araw nagkasakit ang matandang lalaki. Tinawag niya ang kanyang tagasilbi at inutusan ityong kumuha ng limang patpat at isang piraso ng lubid. “Tipunin mo ang mga patpat at bigkisin mo ng lubid,” sabi ng matandang lalaki.

Sinunod ng tagasilbi ang iniutos ng dito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng matandang lalaki. “Ilagay mo sa mesa ang bigkis ng mga patpat, pagkatapos ay papuntahin mo rito ang sa kuwarto ko ang aking mga anak.”
Pagkaraan ng ilang sandal ay pumasok sa kuwarto ang limang nagpapabayang anak.

Wika na matandang lalaki sa panganay na anak, “Damputin mo ang bigkis ng mga patpat at baliin mo sa dalawang bahagi.” Sinunod ng panganay na anak ang sinabi ng kanyang ama. Gamit ang kamay, sinubukan niyang baluktutin ito sa kanyang tuhod ngunit hindi rin siya nagtagumpay na mabali ang mga patpat. Ginawa niya ang lahat ng paraan hanggang mapagod siya at sumuko.

Nagyabang ang pangalawang anak na mababali niya nang walang kahirap-hirap ang bigkis ng mga patpat. Ngunit kagaya ng kanyang kuya, nabigo siya. Sinubukan din niyang gawin ang lahat ng paraan ngunit ang bigkis ng mga patpat ay hindi mabali-bali.

Ang tatlo pang anak ay binigyan din ng pagkakataong baliin sa dalawng bahagi ang bigkis ng mga patpat. Bawat isa ay sinubukan ang pinakamahusay na paraan, ngunit isa man sa kanila ay hindi nagtagumpay na mabali ang mga patpat.

Kinuha ng matandang lalaki ang bigkis ng mga patpat at kinalag ang lubid. “Kumuha ang bawat isa sa inyo ng patpat at baliin sa dalawang bahagi,” wika niya sa kanyang mga anak. Walang kahirap-hirap na nabali ng panganay na anak ang kanyang patpat. Gayundin ang iba pang mga anak sa kanya-kanyang patpat.

Lahat sila ay nagtaka kung bakit inutusan sila ng kanilang ama na gawin ang isang walang-katuturang bagay. Ngunit sabi ng matandang lalaki, “Mahal kong mga anak, nakita ninyo kung gaano kadaling nabali sa dalawang bahagi ng bawat isa sa inyo ang bawat patpat. Ngunit nang nakabigkis pa ang mga patpat, wala ni isa sa inyo ang nagtagumpay na baliin ang mga iyan. Itigil ninyo ang pag-aaway at magkaisa kayo katulad ng bigkis ng mga patpat, at walang makakabali sa inyo. Itigil ninyo ang paglalaban-laban at magkaisa kayo, at lalong lalago ang mga mamanahin ninyo.

Mula noon, itinigil na ng mga magkakapatid ang pagbabangayan at pag-aaway sa isa’t-isa.

Tags : PABULA
Close Bitnami banner
Bitnami